Przeglądając oferty pracy możesz nieraz zauważyć, że wielu przedsiębiorców poszukuje osób niepełnosprawnych. Sytuacja ta jest korzystna dla obu stron, ponieważ profity z tego rodzaju zatrudnienia czerpie nie tylko pracodawca ale i osoba niepełnosprawna. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź jak wygląda dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz na co możesz liczyć jako pracownik pracujący w zakładzie pracy chronionej. Na jakie inne ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy, których zatrudnią osoby z orzeczeniem niepełnosprawności?

Refundacja składek ZUS z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zasady w 2023 roku

Deklarację rozliczeniową w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej składa pracodawca do ZUS. Refundacja ZUS dla niepełnosprawnych wymaga:

 • zaznaczenia odpowiedniego kodu,
 • wpisanie kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, które są finansowane przez PFRON lub budżet państwa.

Refundacja odciąża pracodawcę, ponieważ w takim wypadku nie musi on już należnych kwot wpłacać na rzecz ZUS.

Wymagania wobec przedsiębiorcy

Pracownik niepełnosprawny przy komputerze - wózek inwalidzkiRefundacja ZUS dla osób niepełnosprawnych dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy wynosi co najmniej 6%,
 • lub zatrudniają mniej niż 25 pracowników etatowych.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń dla osób z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami wypłacane jest co miesiąc. W przypadku zakładu pracy chronionej może ono wynosić różny udział procentowy, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

ZUS dopłaca osobom niepełnosprawnym w zakładach pracy chronionej:

 • 50% najniższego wynagrodzenia – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 110% płacy minimalnej – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 130% najniższego wynagrodzenia – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • do 75% płacy minimalnej – do tej stawki wzrastają kwoty dla osób z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną lub epilepsją, a także dla osób niewidomych.

Jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu i tym samym osiągasz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% lub jesteś w pracodawca który zatrudnia mniej niż 25 pracowników na pełny etat, kwota dofinansowania do wynagrodzeń takich osób wynosi:

 • 90% z kwoty uzyskanych w przypadku pracy chronionej dla osób z chorobą psychiczną upośledzeniem umysłowym i dla osób niewidomych,
 • 70% z kwoty uzyskanej gdy po prostu prowadzisz zakład pracy chronionej.

Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie jedynie na pracowników którzy są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z wykorzystaniem numerów PESEL i NIP oraz tych osób niepełnosprawnych, które nie posiadają ustalonego prawa do emerytury.

Uwaga! Miesięczne dofinansowanie osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć jej miesięcznego wynagrodzenia.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Odprawa przy zwolnieniu z pracy – kiedy się należy? Zwolnienie grupowe a indywidualne – lata pracy

Ulgi we wpłatach na PFRON

Ulga we wpłatach na PFRON nie dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż wskaźnik zatrudnienia wynoszący 6%. Jeśli jednak zatrudniasz osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, wówczas możesz liczyć na obniżenie tego wskaźnika. Czyli nawet jeśli wskaźnik wynosi mniej niż 6% osób niepełnosprawnych, również dostaniesz dofinansowanie do wpłat na PFRON.

Jeżeli nie spełniasz warunków wskaźników 6%, ale kupisz usługi lub towary od pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25% pracowników, w tym 10% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywasz prawa do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na rzecz PFRON.

Na wniosek pracodawcy możliwe jest też zrefundowanie kosztów szkolenia przez PFRON dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Jeśli zatrudniasz 25 osób, z czego wszyscy zatrudnieni są na cały etat, a w tym dwie osoby mają orzeczony stopień niepełnosprawności, wówczas Twój wskaźnik wyniesie 8%, czyli więcej niż 6%.

Przeczytaj też: Świadczenie pielęgnacyjne 2023 – wniosek PDF – jak złożyć? Wysokość i dokumenty

Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych – inne ulgi za niepełnosprawnego pracownika

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy oznacza dla pracodawcy zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem do otrzymania tego zwrotu jest pozostawanie w stosunku pracy osoby niepełnosprawnej przez co najmniej rok, czyli 12 miesięcy.

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

Co może niepełnosprawny na etacie w pracy? Jego przywileje są związane z niepełnosprawnością. Zatem czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jeżeli natomiast osoba ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to wartości te kształtują się następująco – nie więcej 7 godzin pracy na dobę i nie więcej niż 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych, ale ograniczenia te nie obowiązują w przypadku:

 • osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu,
 • gdy lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników wyrazi zgodę na wniosek osoby zatrudnionej na pracę w nocy.

Prawo niepełnosprawnego pracownika do przerwy

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą i odpoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Jeśli jesteś niepełnosprawnym pracownikiem, pamiętaj też, że przysługuje Ci prawo do dodatkowego urlopu.

Prawo do dodatkowego urlopu

Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

 • uzyska dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym,
 • prawo to nabywa się po przepracowaniu jednego roku oraz po dniu zaliczenia niepełnosprawnego do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop nie będzie przysługiwał jeśli jest się uprawnionym do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.

Zwolnienie niepełnosprawnego i zwolnienie w pracy

Dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeśli uczestniczysz w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku zwolnienie to wynosi do 21 dni roboczych.

Zwolnienie w pracy dla osób niepełnosprawnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje również w celu wykonania badań specjalistycznych czy różnego rodzaju zabiegów zaopatrzenia ortopedycznego lub napraw, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Przeczytaj też: Ulga dla klasy średniej – czym jest, dla kogo i kiedy zrezygnować? Wniosek

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – podsumowanie

Zatrudnienie niepełnosprawnej osoby wiąże się z licznymi korzyściami dla pracodawcy, między innymi z dofinansowaniem do wynagrodzenia, ulgami we wpłatach PFRON, czy refundacją składek ZUS. Osoby niepełnosprawne mają tym samym szansę na zarobek oraz mogą gromadzić środki na przyszłą emeryturę.

Zatrudnianie niepełnosprawnych zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i podnosi jakość oraz standard życia. Niepełnosprawnym pracownikom przysługuje szereg przywilejów, jak choćby dodatkowy urlop i prawo do turnusu rehabilitacyjnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4.3/5 - (10 votes)