Zasiłek pogrzebowy to świadczenie społeczne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń (ZUS) lub przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – dla bliskich zmarłej osoby. Środki otrzymują osoby bezpośrednio ponoszące koszty pogrzebu. Członkom rodzin emerytów i rencistów policyjnych pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku? Jaki złożyć wniosek? Co w przypadku zamieszkiwania za granicą?

Zasiłek pogrzebowy 2023 – komu przysługuje?

Wsparcie w postaci zasiłku pogrzebowego przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego w ZUS lub KRUS,
  • osoby otrzymującej rentę, emeryturę lub spełniającej warunki do jej otrzymania,
  • członka rodziny ubezpieczonego, członka rodziny osoby pobierającej rentę lub emeryturę.

Zniczne dla zmarłego bliskiego - światłość wiekuista dla duszyZasiłek pogrzebowy przysługuje bezpośrednio bliskim zmarłego, którzy ponieśli koszty pogrzebu. Mowa nie koniecznie o rodzinie. Może ten zasiłek przysługiwać także sąsiadom, przyjaciołom i różnym instytucjom, rzeczywiście ponoszącym koszty związane z pochowaniem ubezpieczonego zmarłego, w szczególności:

  • pracodawcy,
  • domowi opieki społecznej,
  • gminie lub powiatowi,
  • osobie prawnej kościoła lub związkowi wyznaniowemu.

Gdy koszty pogrzebu są poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy należy się tylko z jednego tytułu tzn. jeśli przykładowo wypłaci taki zasiłek instytucja związana ze służbami mundurowymi, to nie należy ubiegać się o taki zasiłek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota zasiłku pogrzebowego w 2023 roku – 4000 złotych brutto

Świadczenie pogrzebowe wypłacane przez ZUS czy KRUS wynosi tyle samo, niezależne od kosztów pogrzebu i od 2011 roku nadal jest to 4ooo złotych. Zasiłek jest przyznawany do wysokości poniesionych kosztów i co więcej należy okazać stosowne faktury i rachunki.

W 2o21 roku planowana jest podwyżka zasiłku pogrzebowego do kwoty 7ooo zł. Uważa się że zasiłek w dotychczasowej kwocie nie pokrywa całości wydatków związanych z pogrzebem i pożegnaniem zmarłego.

Według danych ZUS ilość zasiłków pogrzebowych wypłaconych we wrześniu i październiku 2020 roku wzrosła o 11 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Jest to oczywiście związane z nadmiarowymi zgonami, które wystąpiły  w drugiej połowie.

Rząd Donalda Tuska obniżył zasiłek pogrzebowy o blisko 40%, z kwoty 6395 zł do 4000 zł.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ZUS – druk Z-12

Ubiegający się o zasiłek pogrzebowy powinni złożyć wniosek na druku Z-12 (pobierz!) w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Do wniosku osoba wnioskująca dołącza akt zgonu i oryginały rachunków poniesionych kosztów. O zasiłek można wnioskować:

  • online (PUE ZUS),
  • osobiście lub
  • przez Pocztę Polską.

Wnioski składane po upływie roku także mogą być akceptowane np. gdy opóźnienie nastąpiło z powodu późniejszego znalezienia zwłok lub z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej.

Ile się czeka na wypłatę?

ZUS na wypłatę zasiłku ma 30 dni pod warunkiem, że wniosek został złożony kompletny, bez błędów formalnych. Akt zgonu wystawiony za granicą także jest uznawany.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z KRUS – druk SR-26

Rolnicy i osoby, które są zarejestrowane w KRUS mogą złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy na druku SR-26. Informacje, które są potrzebne do wprowadzenia zasadniczo nie różnią się od tych, które wymagane są w ZUS-owskim formularzu. Trzeba podać swoje dane osobowe (wnioskodawcy), w tym te potwierdzające tytuł do świadczeń.

Naturalnie, proszeni jesteśmy także o podanie danych osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy po zmarłym nieubezpieczonym

Zgon osoby nieubezpieczonej nie oznacza, że ZUS nie wypłaci zasiłku pogrzebowego. Wsparcie przysługuje także w razie zgonu członka rodziny ubezpieczonego. Wtedy można starać się o świadczenie w przypadku, gdy sami jako wnioskodawca podlegamy ubezpieczeniu rentowemu lub pobieramy rentę bądź emeryturę i przedstawione zostaną rachunki związane z pochówkiem. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą i potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalno – rentowego.

Od 1. marca 2015 roku zgodnie z ustawą nie wymaga się aby zmarły członek rodziny emeryta lub rencisty spełniał w momencie zgonu warunki do renty rodzinnej, czy emerytury.

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby bezrobotnej

Bezrobocie jest problemem społecznym nie tylko w warunkach codzienności, ale także w sytuacjach granicznych takich jak np. śmierć. W sytuacji śmierci osoby bezrobotnej osoby organizujące pogrzeb nie otrzymują zasiłku pogrzebowego. Bezrobotny w tym przypadku nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu.

Zasiłek ten może być w tej sytuacji przyznany tylko jeśli zmarły bezrobotny był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Zasiłek pogrzebowy a koszty pogrzebu – jakie rachunki?

Biała trumna w karawanie - zasiłek pogrzebowyCzasami jest tak, że ludzie zaciągają pożyczki, w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Z tego względu proponuj proponuje się podwyższenie zasiłku do kwoty 7000 zł, a także jego waloryzację. Najtańsza trumna sosnowa kosztuje 800 – 900 zł, msza pogrzebowa 700 – 800 zł, opłaty kancelaryjne – 600 zł, pochówek – 2000 zł. Występują także inne koszty dodatkowe, takie jak chociażby dodatkowy koszt odzienia dla zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe – pochówek tradycyjny i kremacja

Uroczystości pogrzebowe wyglądają zasadniczo podobnie. Obecnie kościół katolicki w Polsce dopuszcza kremację. Koszt kremacji zwłok wynosi w granicach 500 – 900 zł.

Przeczytaj też: Zapis windykacyjny a zwykły. Jak go ustanowić w testamencie – co z zachowkiem?

Zasiłek pogrzebowy w Unii Europejskiej

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE dokonują wypłat zasiłków pogrzebowych. Gdy osoba umrze w innym państwie UE niż jest ubezpieczona lub pobierała rentę lub emeryturę, wtedy sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia.

Koordynację zasiłków pogrzebowych przyznawanych przez państwa unijne regulują rozporządzenia EWG Rady nr 1408/71 z dnia 14.06.1971 r., a także przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady nr 574/72 z 21.03.1972 r.

Przeczytaj też: Śmierć inwestora a jego akcje i inne papiery wartościowe – co się z nimi dzieje? Dziedziczenie

Zbieg prawa do zasiłku pogrzebowego z kilku państw

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada, że nie można przyznać prawa do kilku świadczeń tego samego rodzaju. Nie ma możliwości wypłaty kilku zasiłków pogrzebowych z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu związanych ze śmiercią tej samej osoby.

Jeżeli do zgonu doszło na terenie jednego z państw właściwych, zasiłek pogrzebowy powinien być wypłacony przez państwo, na którego terytorium nastąpił zgon. Wygasają przy tym uprawnienia istniejące na podstawie ustawodawstw innych krajów.

4.2/5 - (13 votes)