Ulga na dziecko, czy inaczej ulga prorodzinna to jedna z form wspomagania rodziców i opiekunów, na utrzymaniu których pozostają dzieci zarówno własne, jak i przysposobione. Rozliczenia za rok 2021 r. przyniosły pewną zmianę, zgodnie z którą możliwe jest odliczenie ulgi od podatku, a także jej zwrot w postaci gotówki lub przelewu bankowego, jeśli nie została ona wykorzystana przez osobę uprawnioną. Z sytuacją taką mamy do czynienia np. wówczas, gdy odliczenie nie jest możliwe ze względu na zbyt niski poziom zarobków. Ulga nie jest obwarowana limitem, jeśli chodzi o ilość dzieci, przysługuje więc na każde z nich, jeżeli spełnione są określone w ustawie wymogi. Kto więc może skorzystać z ulgi prorodzinnej i co warto o niej wiedzieć?

Ulga prorodzinna 2022 – co to takiego?

Dzięki uldze na dziecko podatnik, który jest rodzicem lub opiekunem, może odliczyć od podatku dochodowego określoną przepisami ustawy kwotę. Jej wysokość zależy między innymi od liczby dzieci. Jeżeli wysokość zarobków jest na tyle niska, iż nie ma możliwości skorzystania z ulgi, podatnik może:

 • otrzymać jej równowartość w gotówce lub
 • poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy.

Kwota ulgi prorodzinnej odliczanej od podatku dochodowego nie może być wyższa niż łączna kwota składek ZUS, które zostały opłacone w danym roku podatkowym i składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Osobami uprawnionymi do skorzystania z ulgi na dziecko są podatnicy, którzy sprawują władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi dziecka lub pełnia rolę rodziny zastępczej. Przysługuje ona tym podatnikom, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych poprzez formularze podatkowe PIT-36 oraz PIT-37.

Rodzina 2+2 - mama, tata i 2 chłopcówUlga nie jest limitowana, przysługuje więc na każde dziecko które:

 • nie ukończyło 18. roku życia,
 • nie ukończyło 25. roku życia i uczy się lub studiuje oraz pozostaje na utrzymaniu rodziców lub opiekunów,
 • posiada decyzję o przyznaniu zasiłku lub renty socjalnej, limit wieku w tym wypadku nie obowiązuje.

Dodatkowym warunkiem jest nieprzekroczenie przez pełnoletnie dziecko określonego prawem limitu dochodu.

Ulga prorodzinna dla rodziny zastępczej

Oprócz rodziców i opiekunów do odliczenia ulgi prorodzinnej uprawnione są osoby, które sprawują funkcję rodziny zastępczej. Rodziną zastępczą mogą być małżonkowie, osoby niepozostające w sformalizowanym związku oraz pozostające w konkubinacie. Możliwość skorzystania z ulgi uzależniona jest od orzeczenia sądu, które stwierdza rolę rodziny zastępczej.

W wyjątkowych przypadkach podyktowanych dobrem dzieci możliwe jest umieszczenie ich w rodzinie zastępczej poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a starostą. Wykonalność umowy wymaga zgody lub wniosku rodziców i zatwierdzenia przez sąd opiekuńczy.

Przeczytaj też: Ulga na Internet 2022 – dla kogo i jak ją obliczyć? Małżonkowie, samozatrudnieni

Ulga prorodzinna a limity dochodu – 112 tys. i 56 tys. złotych

Limity dochodu dotyczą podatników, którzy sprawowali władzę rodzicielską, opiekę prawną nad dzieckiem lub pełnili funkcję rodziny zastępczej dla jednego dziecka. Limity te wynoszą:

 • 112 000 – dotyczy osób pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (za osoby pozostające w związku małżeńskim nie uznaje się osób pozostających w separacji oraz osób, których małżonek odbywa karę pozbawienia wolności lub jest pozbawiony praw rodzicielskich). Dochody małżonków podlegają zsumowaniu,
 • 112 000 – dotyczy osób, które wychowują dziecko samotnie,
 • 56 000 – dotyczy osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, także przez część roku.

Limity odnoszą się również do osób, które utrzymują pełnoletnie dziecko lub dzieci i są zobowiązane do płacenia na nie alimentów. Co ważne, limity nie obowiązują osób, które sprawują opiekę rodzicielską w stosunku do dwójki lub więcej dzieci. Ulga prorodzinna należy się w takim przypadku bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym dochodów.

Za dochód uznaje się wszystkie dochody uzyskane z kapitałów pieniężnych z 19% stawką opodatkowania, dochody, które są opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową oraz dochody z działalności pozarolniczej z 19% stawką podatkową.

Banner Twisto - bonus 50 złotych na start

W jakich sytuacjach ulga prorodzinna nie przysługuje?

Z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby będące podatnikami rozliczającymi się na podstawie podatku liniowego z tytułu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji. Co więcej, możliwość skorzystania z ulgi nie dotyczy osób będących na ryczałcie. O ile jednak podatnicy opodatkowani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystają z prawa do ulgi prorodzinnej, o tyle mogą ją odliczyć osoby opodatkowane ryczałtem, które uzyskują przychód z najmu prywatnego.

Ulga nie dotyczy też rodziców lub opiekunów, którzy nie zajmują się dzieckiem i zostało ono umieszczone decyzją sądu w placówce, która zapewnia mu pełne utrzymanie. Prawo do ulgi na dziecko nie przysługuje też podatnikom, których dzieci wstąpiły w związek małżeński.

Przeczytaj też: Ulga odsetkowa 2022 – czym jest? Dla kogo, jak obliczyć? Dokumenty, PIT-2K

Wysokość ulgi prorodzinnej – rozliczenie za rok 2021

Wysokość stawek ulgi prorodzinnej uzależniona jest ściśle od liczby dzieci oraz od liczby miesięcy, w trakcie których rodzic lub opiekun sprawował faktyczną opiekę nad dzieckiem. Na pierwsze i drugie dziecko podatnikowi przysługuje kwota w wysokości 92,67 zł miesięcznie, czyli za cały rok odliczyć można 1 112,04 zł. Na trzecie dziecko przysługuje już 166,67 zł miesięcznie, co rocznie daje sumę w wysokości 2000,04 zł.

Kwota ta zwiększa się jeszcze bardziej, gdy mamy czwórkę lub więcej dzieci. Na czwarte i kolejne dziecko przysługuje 225 zł miesięcznie. Rocznie jest to kwota 2700 zł. Przykładowo, jeśli mamy czwórkę dzieci:

 • możemy otrzymać rocznie 1112,04 na pierwsze i drugie dziecko (łącznie 2224,08 zł), 2000,04 zł na trzecie i 2700 zł na czwarte. W sumie ulga na wszystkie dzieci wyniesie wówczas 6924,12 zł.

Przeczytaj też: Ulga rehabilitacyjna 2022 w PIT – ile wynosi i na jakie wydatki? Wymagane dokumenty

Wonga banner - 750

Ulga na dziecko a niezbędne dokumenty

Zasadniczo do formularza rozliczeniowego nie dołącza się dokumentów, które poświadczają prawo do ulgi. Trzeba je jednak przechowywać do 5 lat od końca roku, w którym skorzystaliśmy z ulgi. Organ podatkowy może bowiem przeprowadzić kontrolę, w trakcie której podatnik musi udowodnić, że przysługuje mu prawo do ulgi. Dokumentami, które są niezbędne w razie kontroli do ustalenia prawa do ulgi, są:

 • odpisy aktów urodzenia,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego (w przypadku opiekuna prawnego),
 • orzeczenie sądu (dotyczy rodziny zastępczej) lub
 • umowa pomiędzy starostą lub rodziną zastępczą.

Dodatkowo, w przypadku dziecka uczącego się należy przedstawić na żądanie organu podatkowego zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Przeczytaj też: Ulga dla klasy średniej – czym jest, dla kogo i kiedy zrezygnować? Wniosek

Świadczenie 500 plus a ulga prorodzinna

drzwi urzędu skarbowego - pieniądze należność podatkowaŚwiadczenia otrzymywane w związku z wypłatami z programu Rodzina 500 plus nie są objęte podatkiem PIT. W związku z tym kwota świadczenia nie jest uwzględniana w obliczaniu dochodu i nie mamy obowiązku wpisywać jej do formularza rozliczeniowego. Beneficjenci programu 500 plus nie biorą pod uwagę tego świadczenia podczas ubiegania się o którąkolwiek ulgę podatkową, w tym oczywiście ulgę na dziecko. Oprócz świadczenia podatnik może więc również otrzymać ulgę na dziecko, jeśli spełni określone w ustawie warunki.

Jakie zmiany do ulgi na dziecko wnosi Polski Ład?

Wraz z rokiem 2023 podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej mogą spodziewać się istotnych zmian. Polski Ład wprowadza pewne ograniczenia dla osób, które będą chciały skorzystać ze zwrotu ulgi na dziecko. Prawo do ulgi przysługiwało do tej pory również osobom, u których kwota podatku wynosiła 0 zł.

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu zwrot ulgi będzie przysługiwał do wartości składek odprowadzanych do ZUS, z zastrzeżeniem wyłączenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejna rzecz to wykorzystanie ulgi przez rodziców, którzy nie mogą porozumieć się co do jej odliczenia. Jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim, a dziecko mieszka z obojgiem rodziców, będą oni musieli odliczyć ulgę w równych kwotach.

3.3/5 - (7 votes)