Świadczenie pielęgnacyjne to gratyfikacja pieniężna przyznawana osobom, które ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne zostało podobnie jak specjalny zasiłek opiekuńczy, wprowadzone ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28. listopada 2003 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2021 roku – ile wynosi?

Niepełnosprawny nastolatek ćwiczący na basenieOsoba, która jest całodobowym opiekunem niepełnosprawnego lub niepełnosprawnej i nie może podjąć pracy zawodowej, ma prawo złożyć wniosek o dodatkową, comiesięczną finansową pomoc – świadczenie pielęgnacyjne. Pieniądze mogą otrzymywać jedynie osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia na rzecz opieki nad potrzebującym niepełnosprawnym.

Jednocześnie, świadczenie wypłacane jest niezależnie od dochodów rodziny. Jedynym warunkiem jest to, by osoba będąca całodobowym opiekunem, nie podejmowała pracy.

Świadczenie pielęgnacyjne w styczniu 2020 roku wzrosło o 247 zł do kwoty 1830 zł miesięcznie i przyznawane jest bez stosowania kryterium dochodowego.

Waloryzacja kwoty na rok 2021

Oczekuje się, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku wzrośnie o 141 zł i będzie wynosiła 1971 zł, ponieważ podlega waloryzacji każdego roku. Należy dodać, że wysokość tej kwoty zależy od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego na kolejny rok kalendarzowy podawana jest w Monitorze Polskim do 15. listopada. Ogłoszono już, że płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2800 złotych brutto, więc świadczenie pielęgnacyjne wyniesie właśnie 1971 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – potrzebne dokumenty

Opiekun wypełniający formularz powinien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek,
  • dokument określający stopień niepełnosprawności dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom dzieci, których niepełnosprawność powstała nie później niż do 18. Lub do 25. roku życia, jeżeli ta osoba kontynuuje naukę. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest, gdy niesprawność występuje w stopniu znacznym, także w życiu dorosłym niepełnosprawnego.

Świadczenie na osobę dorosłą

Kwestie sporne, takie jak na przykład powstanie niepełnosprawności już w dorosłym życiu rozpatrywane są przez organy odwoławcze, np. kolegia samorządowe. Dodatkową pomocą dla tych osób jest tzw. 500 plus niepełnosprawnych dorosłych.Wonga banner - 750

Komu przysługuje świadczenie?

Według ustawy świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko przysługuje:

  • jego rodzicom, matce lub ojcu,
  • rzeczywistemu opiekunowi dziecka,
  • rodzinie zastępczej lub spokrewnionej z dzieckiem i sprawującym opiekę – rodzeństwo, dziadkowie,
  • także innym osobom, na których, według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba podlegająca opiece jest zakwalifikowana orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem na konieczność stałej lub długotrwałej opieki. Powyższe regulacje mają odpowiednio zastosowanie także do rolników i ich małżonek.

ćwicząca niepełnosprawna nastolatka z Zespołem Downa

Dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem – czy przysługuje na nie świa

dczenie? Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Dziecko z zespołem Aspergera, jak i z autyzmem jest niepełnosprawne. Jednakże istnieje wiele definicji niepełnosprawności. Orzeczenia mogą się różnić i wskazywać na potrzebę kształcenia specjalnego lub indywidualnego.

Nasuwa się pytanie, jak uzyskać dla dziecka z zespołem Aspergera orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenia takie wydają powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Rodzice składają wniosek do zespołu orzekającego wraz z zaświadczeniem lekarskim, zawierającym opis stanu zdrowia dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne – wniosek PDF – jak wypełnić?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składamy w organie właściwym dla prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, tj.:

  • w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania,
  • lub w ośrodku pomocy społecznej, gdy jest on właściwą dla tej procedury ośrodkiem w danej gminie.

Wniosek o ustalenie świadczenia pielęgnacyjnego w PDFNa stronie rządowej pt. Empatia znajduje się druk PDF Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – link do pobrania. W przypadku decyzji odmownej, mogą się Państwo odwołać pisemnie do jednostki odpowiedzialnej za przyjmowanie wniosków.

Ważne! Jeżeli wniosek o świadczenie został złożony w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, pieniądze będą wypłacone również za miesiące poprzednie.

Wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności

Co do zasady prawo do świadczenia przydziela się na czas nieokreślony. W praktyce, wstrzymanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego następuje w przypadku wygaśnięcia ważności wydanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Ponowne przyznanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej świadczenia pielęgnacyjnego może nastąpić po wydaniu kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą sprawuje się opiekę.

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane jako dochód rodziny?

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, nie jest wliczane do dochodu rodziny. Wynika z tego, że u osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, nie będzie to miało wpływu na uzyskanie przez nią zasiłku rodzinnego.

Przeczytaj też: Zatrudnienie niepełnosprawnego 2021 – dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON i ulgi – warunki, wysokość, kwoty, stopnie niepełnosprawności

Emerytura a świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

Otrzymywana emerytura nie powoduje utraty prawa o ubieganie się o przyznanie zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby mające prawo do emerytury w wysokości niższej niż świadczenie pielęgnacyjne, także mogą mieć prawo do wyboru pomiędzy wykluczającymi się świadczeniami z systemu zabezpieczenia społecznego.

Na podstawie wyroku NSA opiekun osoby niepełnosprawnej, pobierający stosunkowo niską emeryturę, ma prawo do uzupełnienia różnicy pomiędzy wysokością swojej emerytury, a kwotą świadczenia pielęgnacyjnego.

Innym świadczeniem społecznym, które obejmuje emerytów wychowujących w przeszłości min. 4 dzieci jest tzw. emerytura matczyna ” Mama 4 +”. Otrzymuje ją już około 50 tysięcy osób.

Zamiana specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne

Osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną może zamienić specjalny zasiłek opiekuńczy na świadczenie pielęgnacyjne, jeśli jest dla niej korzystniejsze. Wymagane jest tutaj złożenie oświadczenia o rezygnacji z zasiłku.

Przeczytaj też: Świadczenie wychowawcze 2021 – co to jest? Ile wynosi? Jak wypełnić wniosek? Wzór

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ponownie w tym roku, to jest od 9. do 29. listopada 2020 r. Otrzymują go rodzice dzieci do lat 8, sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem, po zamknięciu żłobka z powodu COVID-19 lub ograniczonego funkcjonowania tych placówek z powodu epidemii.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje także, gdy placówki pobytu dziennego nie są w stanie zapewnić opieki.

Uwaga! Komornik sądowy nie może zająć pieniędzy pochodzących ze świadczenia pielęgnacyjnego, tak samo jak z Rodziny 500 plus, Wyprawki 300+, kosiniakowego lub z alimentów.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

4/5 - (1 vote)