Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz zaległości w urzędzie skarbowym, możesz wnioskować o rozłożenie ich na dogodne raty. Przeczytaj ten praktyczny poradnik – dowiesz się z niego, jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty w urzędzie skarbowym, czy można się ubiegać o rozłożenie przedawnionej zapłaty podatku, a także kiedy umorzone zostają odsetki, czy można uniknąć ich płacenia i co zrobić w przypadku odmowy rozłożenia należności na raty.

Rozłożenie zaległości podatkowych na raty – warunki

Każdy podatnik, płatnik, spadkobierca, inkasent, osoba trzecia mogą skorzystać z ustępstw urzędu ws. terminarza spłaty należności podatkowej. Aby ubiegać się o rozłożenie podatku dla urzędu skarbowego na raty, należy wskazać, że dług powstał w wyniku jednej lub kilku z poniższych przyczyn:

 • przypadków losowych uniemożliwiających uregulowanie należności,
 • nadzwyczajnych trudności finansowych,
 • klęsk żywiołowych,
 • stanu epidemii.

drzwi urzędu skarbowego - pieniądze należność podatkowaPrzy składaniu wniosku o rozłożenie długu na raty musisz bardzo rzetelnie i dokładnie przedstawić swoją sytuację, a także uargumentować powody, dla których uważasz, że Twój dług powinien zostać rozłożony na kilka mniejszych płatności. Dla uwiarygodnienia swojego wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzające złą sytuację materialną, takie jak:

 • oświadczenie o sytuacji finansowej,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej,
 • dane z bilansów bankowych.

Jeżeli Twój wniosek będzie solidnie przygotowany i poparty dokumentami, wówczas może to przyspieszyć cały proces rozpatrywania wniosku. Pamiętaj, aby sytuację przedstawiać w klarowny i prawdziwy sposób! Urząd Skarbowy ma prawo do weryfikacji Twojego podania i do szczegółowego sprawdzenia Twojej sytuacji, dlatego nie pomijaj żadnych aspektów i kilka razy sprawdź swój wniosek tak, by nie zawierał on żadnych błędów.

Jak złożyć wniosek do urzędu skarbowego o rozłożenie należności podatkowej na raty?

Wniosek do Urzędu Skarbowego złożysz na 3 sposoby:

 • osobiście,
 • wysyłając go pocztą,
 • online przy pomocy podpisu elektronicznego.

Do złożenia wniosku online potrzebny będzie ci Profil Zaufany i tak jak było to powiedziane powyżej, kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak wygląda rozłożenie należności podatkowych na raty?

Gdy Twój wniosek o rozłożenie należności do US zostanie pozytywnie rozpatrzony, kwota zaległego podatku lub innych zobowiązań podatkowych zostanie rozłożona przynajmniej na dwie części. Zostaną również ustalone nowe terminy płatności, których musisz przestrzegać.

Należności, które mogą być rozłożone na raty to:

 • zapłata podatku,
 • zapłata zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę,
 • same odsetki od nieregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Ważny interes podatnika i interes publiczny

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

Ważny interes podatnika oznaczający, że:

 • podatnik utracił możliwość zarobkowania,
 • podatnik w sposób losowy utracił część lub całość majątku,
 • dotyczy sytuacji nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych.

Interes publiczny oznaczający, że:

zapłata zaległości podatkowej będzie powodowała konieczność sięgnięcia przez podatnika do środków pomocy od państwa, gdyż nie będzie on w stanie zapewnić sobie bytu na podstawowym poziomie i zaspokoić priorytetowych potrzeb materialnych.

Wonga banner - 750

Przeczytaj też: Ulga na dziecko 2023 – ile wynosi? Do jakich dochodów i wieku? Dziecko pełnoletnie

Dla prowadzących działalność gospodarczą – jak wygląda rozłożenie płatności na raty?

Urząd Skarbowy może rozłożyć na raty Twoją należność podatkową, która stanowi pomoc publiczną i została udzielona w celu:

 • naprawienia szkód po klęskach żywiołowych,
 • zapobieganiu likwidacji lub zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
 • w celu wsparcia przedsiębiorcy polskiego, który działa w interesie europejskim,
 • rekompensaty za realizację usług świadczonych w interesie gospodarczym,
 • szkolenia,
 • zwiększenia zatrudnienia,
 • dokonania restrukturyzacji,
 • dbania o ochronę środowiska,
 • rozwoju małych i średnich firm.

Nie stanowi pomocy publicznej pomoc, która:

 • nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji,
 • nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami UE,
 • jest to pomoc przeznaczona dla przedsiębiorców działających wyłącznie lokalnie

Pomocą de minimis rozłożenie zaległości podatkowej na raty jest gdy ulga nie jest pomocą publiczną, gdyż jej wysokość mieści się w limicie wynoszącym:

 • 200 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych dla jednego przedsiębiorcy,
 • 100 000 euro w ciągu 3 lat podatkowych dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów.

Przeczytaj też: Cichy faktoring online – tajny, ukryty – co to jest?

doc ikonaWzór wniosku o rozłożenie naleznosci podatkowej na raty DOC – edytowalny.doc

Wzór pisma jest przydatny? Udostępnij – będziemy Ci wdzięczni:

Wniosek o rozłożenie należności podatkowej na raty do Urzędu Skarbowego – wzór

Co powinno się znaleźć we wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty? Na pewno poniższe dane:

 • numer NIP,
 • pełna nazwa firmy i REGON,
 • wpis do CEIDG,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
 • adres siedziby firmy,
 • określenie żądań jakie należności z terminem zapłaty i w jakiej wysokości chcesz rozłożyć na raty (musisz podać kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji – jeśli zaległość będzie płacona na podstawie decyzji, powinieneś również zaproponować termin, do którego chcesz wywiązać się z zobowiązania),
 • wskazanie o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, ulga która nie jest pomocą publiczną, pomoc de minimis, (wnioskując o pomoc de minimis musisz dołączyć: zaświadczenia o pomocy, jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub też oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, musisz dołączyć również sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla przedsiębiorcy wykonującego ulgę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, oświadczenie o nienaruszeniu zakazu w zakresie prowadzonej działalności w związku z wystąpieniem stanu epidemii),
 • opis Twojej sytuacji wraz z niezbędnymi dokumentami, które potwierdzą prawdziwość sytuacji, w której się znalazłeś.

Jeśli wnioskujesz o pomoc w związku ze spadkiem obrotów na skutek Covid-19 musisz dołączyć:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 oraz jej skutków, a także oświadczenie o nie naruszeniu przez Twoją firmę ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzonej działalności w związku ze stanem epidemii.

Przeczytaj też: Kredyt na instalację fotowoltaiczną 2023 – pożyczka na fotowoltaikę i OZE – oferta i zalety

Należność podatkowa – jak zapłacić lub otrzymać umorzenie długu lub odsetek?

Indywidualny plan spłaty rat zobowiązuje Cię do przestrzegania terminów. Musisz wpłacić należność na wskazany numer rachunku bankowego. Musisz upewnić się, jaki tytuł powinien mieć przelew do US. Całkowite umorzenie należności podatkowej również jest możliwe i zależy od indywidualnej sytuacji. Wówczas możesz domagać się potwierdzenia od urzędu, że dług wraz z odsetkami został umorzony. Zdarza się, że odsetki zostaną umorzone, natomiast zaległa należność zostaje rozłożona na raty.

Przeczytaj też: Wniosek o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia – jak napisać? Uzasadnienie i wzór .DOC

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty – dodatkowe, ważne informacje

Organ podatkowy nie zastosuje innej ulgi niż ta, o którą prosisz we wniosku. Jeżeli więc prosisz jedynie o rozłożenie należności podatkowej na raty, urząd skarbowy nie zastosuje innej ulgi takiej jak:

 • odroczenie terminu płatności,
 • umorzenie zaległości podatkowej,
 • umorzenie odsetek.

W swoim wniosku najlepiej zawrzeć prośbę o rozłożenie należności podatkowej na raty i umorzenie odsetek. Jeżeli wniosek będzie doskonale przygotowany i poparty dokumentami, a także będzie zgodny ze stanem faktycznym, prawdopodobnie będziesz mógł liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli kontaktujesz się z urzędem skarbowym w formie tradycyjnej, możesz zażądać potwierdzenia złożenia wniosku.
Działając przez pełnomocnika również załatwisz wiele spraw. Pamiętaj też, że możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego. Wszelkie instrukcję znajdziesz na stronie gov.pl.

Złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego jest bezpłatne. Jeśli natomiast korzystasz z pełnomocnika, powinieneś wnieść opłatę w wysokości 17 zł. Gdy pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa ogólnego, nie zapłacisz żadnej opłaty skarbowej.

Urząd może odmówić Ci rozłożenia płatności na raty, ale wówczas możesz złożyć ponownie wniosek o rozłożenie na raty należności podatkowych, wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają Twoją prośbę.

Przeczytaj też: Ulga internetowa 2023 – komu przysługuje i jak ją obliczyć przy pakietach usług? Kalkulator

Kalkultor zaległości podatkowych a rozłożenie ich na raty

Odmowa wszczęcia postępowania w Twojej sprawie może wynikać również z tego, że zobowiązanie podatkowe się przedawniło. Aby obliczyć zaległość podatkową możesz skorzystać z kalkulatora zaległości podatkowych, który jest udostępniony przez Ministerstwo Finansów (link: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej).

Dzięki kalkulatorowi ustalisz:

 • wysokość odsetek za zwłokę,
 • opłatę prolongacyjną.

Przeczytaj też: Ulga odsetkowa 2023 – czym jest? Dla kogo, jak obliczyć? Dokumenty, PIT-2K

Odwołanie się od decyzji urzędu skarbowego

Na odwołanie się od decyzji masz 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Decyzję możesz również zaskarżyć do sądu administracyjnego.

4.2/5 - (15 votes)