Regulamin korzystania z serwisu informacyjnego DarmoPożyczka.pl

 1. Serwis informacyjny (dalej jako „serwis”) Darmopożyczka.pl jest własnością Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 00-672, ul. Piękna 68.
 2. Każda osoba korzystająca z serwisu (dalej jako „Użytkownik”) Darmopożyczka.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w serwisie Darmopożyczka.pl na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 4. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu. Korzystanie z serwisu nie wymaga zawarcia umowy.
 5. Korzystanie z serwisu Darmopożyczka.pl jest nieodpłatne.
 6. Darmopożyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, brak wadliwości, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z serwisu.
 7. Informacji, wyjaśnień, danych zawartych w serwisie Darmopożyczka.pl nie należy traktować jako czynności doradczych w szczególności z zakresu finansów, pożyczek czy kredytów.
 8. Informacje, wyjaśnienia, dane przedstawione przez pracownika lub osobę bądź podmiot działający na zlecenie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości podczas rozmowy telefonicznej, osobistej jak i w kontakcie mailowym nie stanowią oferty produktowej. Informacje, wyjaśnienia, dane, o których mowa powyżej nie stanowią interpretacji i wykładni jakichkolwiek zjawisk, sytuacji, stanów o charakterze finansowo-prawnym. Ponadto informacje, wyjaśnienia, dane, o których mowa powyżej nie stanowią wykładni i interpretacji przepisów prawa, sytuacji finansowej, ekonomicznej, monetarnej wszelkich instytucji i podmiotów prywatno- jak i publicznoprawnych.
 9. Dane i informacje zawarte w serwisie nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów oraz usług finansowych, a w szczególności bankowych, ubezpieczeniowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak i jakichkolwiek innych produktów i usług, o których mowa serwisie.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, których podstawą było lub ma być wykorzystanie danych i informacji zawartych w serwisie.
 11. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zastrzegają sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu.
 12. Dane osobowe użytkownika, który prawidłowo wypełnił formularz kontaktowy w serwisie Darmopożyczka.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 13. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zastrzegają sobie prawo do przekazania danych osób, które wypełniły formularz, do doradcy, który dostarczy informacji osobie zainteresowanej.
 14. Użytkownik, który wypełnił formularz, wyraża zgodę na przesyłanie do niego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
 15. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 16. Administratorem danych osobowych są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, a w przypadku ich przekazania podmiotowi współpracującemu, także odpowiedni podmiot współpracujący.
 17. Termin obowiązywania niniejszego regulaminu jest nieoznaczony.
 18. Fundacja zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia tekstu regulaminu po zmianach na stronie internetowej www.Darmopożyczka.pl.
 19. Korzystanie i użytkowanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z norm powszechnie obowiązującego prawa jak i zasad i zwyczajów , które mają na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.