Czy wiesz, że przedsądowe wezwanie do zapłaty, nazywane również ostatecznym pismem przedprocesowym, jest nieodłącznym elementem polubownego rozwiązania sporów finansowych? Poprawne sformułowanie tego dokumentu i zrozumienie jego istoty mogą oszczędzić Ci nie tylko czas, ale również pieniądze, które inaczej mogłyby pójść na koszty procesu sądowego. W naszym artykule odkryjesz, jakie składniki powinien zawierać list z wezwaniem do zapłaty, kiedy jest on niezbędny oraz jakie mogą być konsekwencje nieuwzględnienia tego kroku.

Co powinno zawierać przedprocesowe wezwanie do zapłaty?

Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty w rękach wierzyciela oraz banknoty 700.Przedprocesowe wezwanie do zapłaty jest pierwszym etapem procesu windykacji należności. Powinno zawierać następujące elementy:

 1. Dane strony wzywającej do zapłaty (wierzyciela) – imię i nazwisko albo nazwę firmy, adres, numer NIP (jeżeli dotyczy).
 2. Dane strony zobowiązanej do zapłaty (dłużnika) – imię i nazwisko albo nazwę firmy, adres.
 3. Tytuł dokumentu – powinno to być „wezwanie do zapłaty” lub „przedsądowe wezwanie do zapłaty”, aby jasno określić cel dokumentu.
 4. Podstawę prawna zobowiązania – wskazanie źródła długu (np. niezapłacona faktura, umowa, decyzja administracyjna itp.). Ważne jest, aby jak najbardziej precyzyjnie opisać okoliczności powodujące powstanie zobowiązania.
 5. Odniesienie do odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego – warto odnieść się również do podstawy prawnej wynikającej z przepisów prawa polskiego, tj. art. 476 kodeksu cywilnego (tak jak w naszym wzorze), który brzmi następująco: „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”
 6. Wysokość zobowiązania – podanie dokładnej kwoty, której wierzyciel oczekuje od dłużnika. Kwota ta powinna obejmować zarówno kapitał długu, jak i ewentualne odsetki za zwłokę.
 7. Termin zapłaty – określenie dokładnego terminu, w którym dług powinien zostać uregulowany.
 8. Dane do przelewu – podanie numeru konta bankowego, na który dług powinien zostać przelany.
 9. Informacja o konsekwencjach niezapłaty – powinno się wskazać, że brak zapłaty może prowadzić do dalszych działań prawnych, w tym do wszczęcia postępowania sądowego.
 10. Data i podpis wierzyciela – dokument powinien być datowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wierzyciela.

Ważne jest, aby pismo było skierowane do konkretnego dłużnika i było czytelne, zrozumiałe oraz precyzyjne. Każde wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru przez dłużnika, na przykład za potwierdzeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.

Darmowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty – wersja DOC – edytowalna

Poniżej przedstawiamy edytowalny wzór przedsądowego wezwania do zapłaty, który można wykorzystać będąc wierzycielem i chcąc wpłynąć na dłużnika w celu spłaty zobowiązania. Proszę korzystać z druku bezpłatnie i bez ograniczeń w celach prywatnych. Jego dalsza dystrybucja możliwa jest tylko po umieszczeniu linka do poniższego artykułu.

doc ikonaWzór przedsądowego wezwania do zapłaty w DOC – edytowalny.docx

Przedsiądowe wezwanie do zapłaty miniatura DarmoPozyczka.Wzór pisma jest przydatny? Udostępnij – będziemy Ci wdzięczni:

Jakie dokumenty załączyć do przedsądowego wezwania do zapłaty?

W procesie przygotowywania przedsądowego wezwania do zapłaty istotne jest załączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających istnienie i wysokość roszczenia. Mogą to być na przykład:

 • Kopie umów – umowy, aneksy, porozumienia itp., na podstawie których powstało zobowiązanie,
 • Faktury lub rachunki – dokumenty księgowe potwierdzające wielkość długu,
 • Potwierdzenia nieuregulowanych płatności – dowody na niezapłacone faktury, niezrealizowane przelewy, itp.

Przygotowanie kompletnego wezwania do zapłaty z odpowiednimi załącznikami zwiększa szanse na skuteczną windykację i może przyspieszyć ewentualne postępowanie sądowe.

Dla kogo jest ważne przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty, czyli ostateczne pismo przedprocesowe, ma kluczowe znaczenie zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Dla wierzyciela, jest to ostatnia próba polubownego rozwiązania sprawy i odzyskania należności bez konieczności wytaczania procesu sądowego, który zwykle jest czasochłonny i kosztowny. Ponadto, jest to wymóg procedury sądowej, której nieuwzględnienie może skutkować oddaleniem pozwu przez sąd.

Dla dłużnika, jest to ostatnia szansa na uregulowanie zobowiązania bez konieczności stawiennictwa przed sądem i ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych. Zignorowanie ostatecznego pisma przedprocesowego może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak egzekucja komornicza.

Czym się różni wezwanie przedsądowe od przysłania faktury?

Choć zarówno faktura, jak i przedsądowe wezwanie do zapłaty są formami wezwania do uregulowania należności, różnią się one pod względem konsekwencji prawnych.

Faktura jest dokumentem księgowym potwierdzającym transakcję i stanowi podstawę do wystawienia wezwania do zapłaty. Zazwyczaj, po jej przekroczeniu terminu płatności, wierzyciel wysyła monit o zapłatę.

Z kolei przedsądowe wezwanie do zapłaty, to krok, który wierzyciel podejmuje po nieuwzględnieniu monitów. Jest to formalne pismo, które ma na celu skłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązania, zaznaczając, że jest to ostatni krok przed skierowaniem sprawy do sądu. Różnica tkwi więc głównie w konsekwencjach – zignorowanie faktury nie prowadzi automatycznie do procesu sądowego, natomiast zignorowanie przedsądowego wezwania do zapłaty może skutkować rozpoczęciem postępowania sądowego.

Wonga banner - 750

Rodzaje wezwań do zapłaty

Wezwanie do zapłaty może przyjmować różne formy, w zależności od specyfiki zobowiązania oraz etapu postępowania windykacyjnego. Oto najczęściej spotykane rodzaje:

 • Faktura – jest podstawowym dokumentem księgowym, który może pełnić funkcję pierwszego wezwania do zapłaty,
 • Monit – to pismo, które ma na celu przypomnienie dłużnikowi o zobowiązaniu. Zazwyczaj jest wysyłane po upływie terminu płatności określonego na fakturze,
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty, inaczej ostateczne pismo przedprocesowe – dokument, który jest ostatnim krokiem przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Powinien on zawierać konkretne żądanie oraz termin na jego realizację. Po upływie tego terminu wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu,
 • Wezwanie do zapłaty sądowe – pismo, które jest już częścią postępowania sądowego. Jest to formalne wezwanie do uregulowania zobowiązania, które wydaje sąd na wniosek wierzyciela.

Należy pamiętać, że każde z tych pism powinno być sformułowane zgodnie z określonymi wymogami, a ich zignorowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Przeczytaj też: Wniosek o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia – jak go uzasadnić? Darmowy, edytowalny wzór od DarmoPożyczka.pl w DOC

Czy przedsądowe wezwanie do zapłaty można wysłać pocztą?

Tak, przedsądowe wezwanie do zapłaty zdecydowanie można i należy wysłać pocztą. Zgodnie z prawem, najbezpieczniej jest to zrobić za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób mamy pewność, że pismo dotarło do adresata i od momentu doręczenia zaczyna biec termin na zapłatę długu. W przypadku, gdy nie otrzymamy potwierdzenia odbioru, trudniej będzie udowodnić, że wezwanie zostało prawidłowo dostarczone.

Jakie znaczenie ma potwierdzenie odbioru przy wysyłce przedsądowego wezwania do zapłaty?

Potwierdzenie odbioru ma kluczowe znaczenie w procesie windykacji długów. Jest to dokument, który potwierdza, że przedsądowe wezwanie do zapłaty zostało doręczone dłużnikowi. Z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru, zaczyna biec termin na zapłatę długu określony w wezwaniu.

Wysłanie dokumentu za potwierdzeniem odbioru spełnia następujące funkcje:

 • stanowi świadectwo doręczenia – potwierdza, że dłużnik został poinformowany o roszczeniu. Bez tego, dłużnik mógłby twierdzić, że nie wiedział o długu,
 • jest podstawą do dalszych działań – jeżeli dłużnik nie zareaguje na wezwanie, potwierdzenie odbioru będzie podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego,
 • chroni przed zarzutem niedoręczenia – dłużnik nie będzie mógł zarzucić, że nie otrzymał wezwania.

Dlatego też, wysyłając przedsądowe wezwanie do zapłaty, zawsze warto zdecydować się na wysyłkę za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy warto skierować sprawę do sądu, a kiedy wystarczy przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Rozważając, kiedy skierować sprawę do sądu, a kiedy wystarczy przedsądowe wezwanie do zapłaty, warto uwzględnić kilka aspektów:

 • jasna sytuacja prawna – jeśli sytuacja prawna jest jednoznaczna, a dług niewielki, często wystarczy przedsądowe wezwanie,
 • wielkość długu – przy większych kwotach, jeśli dłużnik ignoruje wezwanie, skierowanie sprawy do sądu może okazać się konieczne,
 • postawa dłużnika – jeśli dłużnik jest niechętny do spłaty długu lub unika kontaktu, często konieczne jest rozpoczęcie postępowania sądowego.

Zawsze jednak przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym.

Przeczytaj też: Pożyczki bez BIK i KRD, ERIF? Chwilówka bez weryfikacji baz przez Internet

Jakie są konsekwencje zaniechania wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty przed procesem sądowym?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest nieodzownym elementem procesu odzyskiwania długów. Pomijanie tego etapu może mieć poważne konsekwencje:

 • nieuwzględnienie roszczeń – sąd może nie uwzględnić roszczeń, które nie były wcześniej przedmiotem wezwania,
 • zwiększenie kosztów procesu – brak wezwania może prowadzić do niepotrzebnego wydłużenia i zwiększenia kosztów procesu sądowego,
 • utrudnienie egzekucji – bez przedsądowego wezwania może być trudniej przeprowadzić egzekucję sądową.

W praktyce, ostateczne wezwanie do zapłaty jest niezbędne dla skutecznej windykacji.

Przeczytaj też: Windykator a komornik sądowy – podobieństwa i różnice – co mogą robić, a czego nie?

4.6/5 - (8 votes)