Pożyczka i kredyt do dwa różne pojęcia, różnią się też zasady ich przedawnienia. Ponadto, pożyczka jest udzielana także przed podmioty pozabankowe, jak i prywatne. Umowa kredytu jest bardziej sformalizowana i regulowana przepisami prawa bankowego. Poznaj terminy przedawnień dla produktów bankowych i pozabankowych.

Pożyczki są regulowane przepisami kodeksu cywilnego (art. 720 par. 1). Udzielają ich zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w tym banki. Klient nie musi podawać celu na jaki przeznaczy  otrzymaną pożyczkę.

Przedawnienie kredytu i długu bankowego

Notatki ws. przedawnienia kredytu - komputer i długopisPrzedawnienie kredytu to utrata przez wierzyciela uprawnienia do żądania od kredytobiorcy, aby spłacił zaciągnięty kredyt. Dług wobec instytucji finansowej powinien zostać uregulowany w terminie wraz z dodatkowymi kosztami. Wszelkie opóźnienia powodują naliczanie ustawowych odsetek.

Umowa kredytu jest umową celową. Kredytobiorca otrzymuje od banku na określony w umowie okres kwotę, z przeznaczeniem na konkretny cel. Umowa kredytu jest zawsze odpłatna i musi być zawarta na piśmie.

Przedawnienie kredytu następuje także w momencie, kiedy nie uregulujemy swojej płatności, a równocześnie nikt nie upomni się o swoją należność, co rzadko ma miejsce.

Zwykle wierzyciel składa w sądzie wniosek o egzekucję i proces przedawnienia długu zaczyna się od nowa. Kredytobiorca może uniknąć spłaty roszczenia po upływie trzech lat od momentu wymagalności. Końcowy termin przedawnienia kredytu wypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, czyli na 31. grudnia. Przesunięcie terminu przedawnienia na koniec roku sprawia, że w niektórych przypadkach kredyt przedawni się niemal po 4 latach. Trzeba mieć na uwadze, że termin ten dotyczy długu, który nie został potwierdzony wyrokiem sądu czy też nakazem zapłaty. Przedawnienie takiego długu nastąpi dopiero po 10 latach.

Wonga banner - 750

W interesie banku jest przerwanie biegu przedawnienia. W tym celu bank może podjąć następujące działania:

 • skierować pozew do sądu o spłatę kredytu,
 • wystąpić z wnioskiem do sądu o nadanie egzekucyjnej klauzuli wykonalności,
 • przekazać sprawę do egzekucji komornikowi.

Wszelkie działania podejmowane przed sądem powodują automatycznie przerwanie biegu przedawnienia. Podobny skutek będzie miało dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rzecz wierzyciela przez kredytobiorcę. Z kolei trzeba pamiętać, że wysyłka przez bank do kredytobiorcy wezwania do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia.

Przedawnienie pożyczki – wady i zalety

Zaletą pożyczki jest to, że wierzyciel nie może domagać długu przy pomocy komornika sądowego (kim jest ten funkcjonariusz?), czy firmy windykacyjnej, po jej przedawnieniu.

Wśród wad można wymienić:

 • proces przedawnienia pożyczki może być w każdym momencie przerwany,
 • musi upłynąć znaczny okres czasu, aby nastąpiło przedawnienie pożyczki,
 • przedawnienie pożyczki nie jest równoznaczne z anulowaniem długu,
 • nie można skrócić lub wydłużyć czasu przedawnienia pożyczki,
 • okresy przedawnienia pożyczki prywatnej i pożyczki od firmy pożyczkowej są różne.

Najłatwiejsze do windykacji są długi, które są najmniej przeterminowane.

Przedawnienie pożyczek prywatnych

Przedawnienie pożyczki prywatnej przebiega inaczej niż przedawnienie pożyczki udzielonej przez instytucje pozabankowe (sprawdź ranking ofert pożyczek!). Dużo zależy od sporządzonej przez obie strony umowy pożyczki i  przewidzianym tą umową sposobem regulowania zobowiązania finansowego. Fakt zawarcia pożyczki potwierdza umowa główna. Dokument ten jest niezbędny do egzekwowania długu.

Przedawnienie roszczeń oznacza, że po upływie określonego czasu, dłużnik skutecznie uchyla się od spłaty długu, może to być np. niezapłacenie faktury lub wynagrodzenia. Jest to sytuacja wyjątkowo niekorzystna dla wierzyciela. Strata jest oczywista, jednocześnie niemożliwe może być jej odzyskanie, jeżeli dłużnik powoła się na przepisy dotyczące przedawnienia.

Niezapłacone długi - komputer i kartkiRoszczenia wynikające z umowy pożyczki od osoby prywatnej zgodnie z art. 118 KC ulegają przedawnieniu dopiero po 6-ciu latach. Ale w każdym przypadku koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Te nowe przepisy wprowadziła Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Artykuł 5 tej ustawy zmienia 10 – letni okres przedawnienia na sześcioletni. Roszczenia wcześniejsze, powstałe przed 01.01.2019 r. przedawnią się dopiero w dniu 31.12.2024 r.

Gdyby jednak przedawnienie według starych przepisów nastąpiło wcześniej, to przyjmuje się ten wcześniejszy termin za obowiązujący, co jest korzystniejsze dla dłużnika.

Zobowiązanie finansowe w postaci pożyczki pozabankowej przedawnia się po upływie 3 lat. Reguluje to art. 118 kodeksu cywilnego „O przedawnieniu świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Przeczytaj teżFirmy antywindykacyjne – oddłużeniowe – jak działają? Opinie

Przedawnienie należności z kredytu i pożyczki – terminy

Podsumowując, w polskim prawie obowiązują następujące terminy przedawnień dla należności z pożyczek i kredytów:

 • po 3 latach – dla kredytu bankowego,
 • po 3 latach – dla pożyczki w formie pożyczkowej,
 • po 6 latach –  dotyczy przedawnienie pożyczki od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Czas po jakim zadłużenie ulega przedawnieniu, zależy od jego rodzaju. Ogólnie przedawnienie długu zgodnie z art.118 kodeksu cywilnego wynosi obecnie 6 lat, natomiast dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. W 2019 roku okres, w którym wierzyciel może dochodzić zwrotu swoich pieniędzy, skrócił się z 10 lat do 3 lat. W tym czasie mogą jednak mieć miejsce próby dochodzenia roszczeń z tytułu wykonawczego np. na podstawie wyroku sądu.

Ratalne bankowe kredyty gotówkowe są traktowane inaczej. Dla każdej raty termin przedawnienia jest liczony oddzielnie.

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Dowiedz się, jak odzyskać zwrot prowizji i innych należnych Ci proporcjonalnych kosztów.

Przerwanie procesu przedawnienia wierzytelności

Wierzyciel może podjąć szereg działań, aby przerwać bieg przedawnienia pożyczki. Są to m.in.:

 • bezpośrednie negocjacje z pożyczkobiorcą lub ich zlecenie komu innemu,
 • wszczęcie egzekucji komorniczej lub windykacyjnej,
 • zgłoszenie wniosku o klauzulę wykonalności,
 • zgłoszenie upadłości dłużnika.

znak paragrafu - artykuł ustawyBieg przedawnienia może zostać przerwany także w przypadku, gdy dłużnik uzna roszczenia wierzyciela. Natomiast zawieszenie biegu przedawnienia następuje w przypadku działania np. sił wyższych, zdarzeń zewnętrznych, którym nie można zapobiec (jak obecna epidemia koronawirusa). W takim przypadku bieg przedawnienia jest zawieszony na czas trwania przeszkody. Jeżeli sytuacja normuje się, to przedawnienie uzyskuje ciągłość. Czy obecna sytuacja spowodowana Covid-19 jest tą siłą wyższą dla wszystkich rodzajów pożyczek i kredytów, okaże się niebawem.

Według art. 124 kodeksu cywilnego, bezpośrednim skutkiem przerwania biegu przedawnienia pożyczki, jest rozpoczęcie odliczania na nowo.Żeby nie spłacać długu, musimy udowodnić jego przedawnienie przed sądem.

Przedawnienie kredytu a wypowiedzenie umowy

Gdy dłużnik nie spłaca kredytu czy pożyczki, to po kilku wezwaniach i ostrzeżeniach zwykle następuje wypowiedzenie umowy. Sytuacja ulega przez to znacznemu pogorszeniu, ponieważ nagle cała kwota staje się wymagalna.

Harmonogram spłat jest anulowany, należy oddać jednorazowo całą niespłaconą jeszcze kwotę. Natomiast raty, które były do zapłacenia jeszcze przed wypowiedzeniem umowy, przedawniają się – każda oddzielnie. Pozostałe raty mają jeden termin przedawnienia liczony od dnia wypowiedzenia umowy.

3.5/5 - (17 votes)