Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej w firmie jest sprawą kluczową dla jej prawidłowego funkcjonowania. Problemy z płynnością finansową mogą być wywołane wieloma czynnikami. Nietrafione inwestycje, kapitał zamrożony w towarze, czy niespodziewane zmiany trendów na rynku to tylko kilka przykładów czynników destabilizujących równowagę finansową prowadzonego biznesu. W takich sytuacjach przedsiębiorców może wspomóc kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy na firmę – co to takiego?

Kredyt obrotowy jest formą finansowania bieżącej działalności podmiotu, po którą sięgają działający na rynku przedsiębiorcy. Trudności z zachowaniem płynności finansowej mogą być przyczyną wielu czynników w tym np. braku wpłat należności od kontrahentów i dłużników, czy zamrożenie dużej ilości gotówki w inwestycjach, czy towarze. Dzięki kredytowi obrotowemu przedsiębiorca może rozładować zatory płatnicze i zachować dobrą kondycję firmy. Dzięki tej ofercie banków komercyjnych, prowadzący firmy mogą uporać się bez konsekwencji z przejściowymi zazwyczaj problemami finansowymi.

Przedsiębiorcy - negocjacje umowy kredytu obrotowegoŚrodki z kredytów obrotowych mogą być przez przedsiębiorcę wykorzystane na dowolny cel, o ile jest on oczywiście związany z działalnością firmy. Pieniądze mogą więc zostać przeznaczone między innymi na:

 • opłaty rachunków,
 • pensje dla pracowników czy
 • spłatę bieżących rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Kredytobiorcy mogą ze środków kredytowych opłacić też zakup towaru, surowców niezbędnych do produkcji, czy pokryć koszty administrowania przedsiębiorstwem. Kredyt obrotowy często jest remedium na pogłębianie się zadłużenia firmy.

Klasyfikacja kredytów obrotowych

Jednym z najważniejszych kryteriów podziału kredytów obrotowych jest przeznaczenie środków z udzielanego wsparcia finansowego. Możemy tutaj wyróżnić dwa rodzaje, a mianowicie kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredyt w rachunku kredytowym. O ile w pierwszym przypadku środki mogą zostać przeznaczone na dowolne wydatki związane z działalnością formy, o tyle kredyt w rachunku kredytowym wyróżnia celowość.

Ponadto wyróżnia się kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne. W ofercie banków znajdziemy również kredyty obrotowe z gwarancją, zabezpieczeniem hipotecznym i konsorcjalne. Klient może więc bez problemu dostosować opcję kredytu obrotowego do potrzeb swojej firmy.

Przeczytaj też: Kredyty i pożyczki dla firm na start i dla już działających DG

Kredyt firmowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bankowym wymaga zazwyczaj posiadania konta założonego w banku udzielającym kredytu. Kredyt daje możliwość do sięgania po gotówkę w określonym w umowie limicie. Pieniądze przeznaczone mogą być na bieżące sprawy związane z działalnością firmy, a sięganie po tę formę finansowego wsparcia wcale nie musi oznaczać zmagania z problemami finansowymi. Dodatkowy limit stanowi swego rodzaju zabezpieczenie, po które przedsiębiorca może, ale nie musi sięgać.

Jeżeli na konto kredytobiorcy wpływają środki, to są one w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę bieżącego zadłużenia. W przypadku kredytu odnawialnego, po spłacie można ponownie korzystać z limitu. Co ważne, po pieniądze z limitu można sięgnąć wówczas, gdy kredytobiorcy skończą się środki własne na koncie.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym różni się od wcześniej omawianej opcji celowością. Jest on więc udzielany przedsiębiorcy, który zobligowany jest przeznaczyć całą kwotę na wskazany we wniosku cel. Pieniędzmi wypłaconymi przez bank w ramach udzielonego kredytu nie można sfinansować innych wydatków, które nie zostały zadeklarowane w umowie. Przedsiębiorca, który wykorzystałby kredyt na inny cel, musi liczyć się z karą finansową nakładaną przez bank za złamanie warunków umowy. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest jednorazowym wsparciem finansowym, które spłata następuje w formie rat kapitałowo-odsetkowych. Harmonogram spłaty poszczególnych rat jest ustalany indywidualnie dla każdego kredytobiorcy.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać kredyt obrotowy?

Warunki uzyskania kredytu zależne są od konkretnej oferty banku. Wszystkie jednak sprawdzają w pierwszej kolejności historię w BIK-u oraz historię dotychczasowych spłat zaciąganych zobowiązań. Ocenie banku podlega też aktualna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa wnioskującego o kredyt. Najprostszą drogą do uzyskania kredytu obrotowego jest wnioskowanie do banku, w którym prowadzony jest firmowy rachunek. Dzięki temu weryfikacja będzie znacznie prostsza dla banku, gdyż jest on już zaznajomiony z klientem i ma dostęp do historii konta.

Banki ustalają również minimalny staż na rynku dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o kredyt. W większości przypadków firma musi funkcjonować przynajmniej 12 miesięcy, zanim będzie mieć możliwość złożenia wniosku.

Przedsiębiorca składający wniosek w banku, w którym nie posiada rachunku formowego, musi dopełnić formalności i przedłożyć wszystkie niezbędne do określenia rentowności firmy dokumenty. Będą to przede wszystkim:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON oraz potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wyciąg z konta firmowego z okresu obejmującego kilka ostatnich miesięcy;
 • sprawozdania finansowe;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów;
 • zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z płatnością składek.

Wonga banner - 750

Kto może ubiegać się o kredyt obrotowy?

Oferta kredytów obrotowych skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego, jaka jest forma prawna działalności. Głównym kryterium, które brane jest pod uwagę przy weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy, jest ocena zdolności kredytowej. Z tego względu na udzielenie kredytu obrotowego nie mogą liczyć firmy, które funkcjonują na rynku krócej niż 12 miesięcy.

Niektóre banki zaostrzają to kryterium i udzielają kredytów obrotowych przedsiębiorcom, którzy działają od minimum 24 miesięcy. Jest to kwestia bezpieczeństwa, gdyż trudno dokonać rzetelnej oceny firmy, która dopiero wchodzi na rynek. Na pozytywną decyzję banku mogą liczyć przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mają regularne i wysokie wpływy na konto bankowe.

Przeczytaj też: Kredyt kupiecki – czym jest i jaki jest jego koszt? Korzyści i limity

Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego i jaka jest ich wysokość?

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z działalnością firmy. Dzięki wsparciu finansowemu możemy:

 • zrealizować płatności za towar,
 • rachunki za media
 • czy wypłacić pensje pracownikom.

Są to więc koszty ściśle związane z bieżącymi działaniami firmy. Warto jednak wiedzieć, że z pomocą tej formy kredytowania nie można pokryć kosztów związanych z uruchomieniem nowej działalności gospodarczej.

Jeżeli mamy do czynienia z kredytem w rachunku kredytowym, jest on przyznawany na realizację konkretnego celu np. zakup niezbędnych w firmie maszyn. Jeżeli chodzi o wysokość kwoty kredytu, jest ona wypadkową sytuacji finansowej firmy i jej pozycji na rynku oraz rodzajem oferty banku udzielającego kredytu. W przypadku dużych firm obracających wysokim kapitałem kwota kredytu obrotowego może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Twisto banner 750x200px z brunetką- 45 dni na spłatę

Koszty kredytu obrotowego

W skład opłat, z jakimi kredytobiorca musi się liczyć, zaciągając zobowiązanie, wchodzą prowizja za udzielenie kredytu obrotowego i prowizja przygotowawcza oraz koszty związanie z ustanowieniem zabezpieczenia na spłatę kredytu. Oprócz tego jest jeszcze oprocentowanie kredytu, na które składa się marża banku wynikająca z wewnętrznej polityki instytucji finansowej oraz wskaźnik WIBOR, na który ani bank, ani kredytobiorca nie mają wpływu. Stawka marży może być negocjowalna, a banki są w stanie ją obniżyć np. jeżeli udzielają kredytu stałemu klientowi.

Przeczytaj też: Cichy faktoring online – tajny, ukryty – co to jest?

Warunki kredytowania

Warunki oprocentowania, okres, na jaki udziela się kredytu i inne ważne kwestie ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Jak wcześniej wspomniano, na stawkę oprocentowania wpływ ma WIBOR i negocjowalna marża banku. Wysokość oprocentowania w skali roku mieści się zazwyczaj w przedziale od 6 do 8 procent. Kredyt nieodnawialny udzielany jest na maksymalnie trzy lata. Druga z opcji, czyli kredyt odnawialny dla firm jest na 12 miesięcy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, czyli łącznie również na trzy lata.

3.7/5 - (3 votes)