Przed 2016 rokiem sytuacja finansowa bezrobotnej matki, zwłaszcza samotnej, która urodziła dziecko, była trudna. Pomoc otrzymywały tylko kobiety, które opłacały wcześniej składki chorobowe, prowadziły działalność gospodarczą lub miały umowę o pracę. Obecnie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą liczyć na 1000 zł miesięcznie świadczenia rodzicielskiego, zwanego potocznie kosiniakowym. Przepisy regulujące to wsparcie weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Nazwa świadczenia wzięła się od nazwiska byłego ministra pracy i polityki społecznej, a także polityka PSL – Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Świadczenie rodzicielskie – kosiniakowe 2022 – 1000 zł na dziecko?

młoda matka - dziecko - kosiniakowe - świadczenie rodzicielskieŚwiadczenie rodzicielskie jest pomocą materialną dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie pracują zawodowo albo pracują, tylko nie opłacają składek ubezpieczenia chorobowego. Wsparcie finansowe po urodzeniu dziecka mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, bezrobotni, studenci i rolnicy.

O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka, lecz ojciec może to świadczenie otrzymać tylko w określonych przypadkach, a mianowicie, gdy matka traci do niego uprawnienie.

Zasady przyznawania świadczenia w 2021 roku nie uległy zmianie. Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko jest wypłacane co miesiąc, przez rok i przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, czyli:

 • bezrobotnym, bez względu na to czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, czy nie,
 • zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
 • studentom,
 • cudzoziemcom, do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, posiadającym zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie mogą pobierać:

 • rodzice (matka lub ojciec, ze wskazaniem na matkę dziecka),
 • rzeczywisty opiekun dziecka,
 • rodzina zastępcza, z wykluczeniem zawodowej rodziny zastępczej.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje także matkom niepełnoletnim i uczennicom. W pewnych sytuacjach świadczenie otrzymywać może także ojciec dziecka, to jest w przypadku śmierci matki lub gdy matka porzuciła dziecko, po co najmniej 14-tygodniowym okresie od porodu. Prawo do zasiłku ma także osoba, która przysposobiła dziecko przed ukończeniem przez nie 7. roku życia.

Wonga banner - 750

Okres wypłacania świadczenia rodzicielskiego

Kosiniakowe w 2021 roku, w kwocie 1000 zł netto jest wypłacane w następujących okresach:

 • 52 tygodni od narodzin dziecka, gdy w rodzinie jest jedno dziecko,
 • 65 tygodni, gdy jest dwoje dzieci w rodzinie,
 • 67 tygodni w przypadku trójki dzieci,
 • 69 tygodni – czworo dzieci,
 • 71 tygodni, gdy w rodzinie jest pięcioro dzieci lub więcej.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego, przysługującą za niepełny miesiąc, wypłaca się proporcjonalne do liczby dni miesiąca, w którym to świadczenie przysługiwało. Czas oczekiwania na świadczenie nie jest długi.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać 1000 zł? Wniosek SR-7

Do wypełnienia wniosku potrzebne są tylko podstawowe informacje. Warunkiem otrzymania świadczenia rodzicielskiego jest złożenie wniosku przez internet (przez system ePUAP, podpisując profilem zaufanym) lub osobiście w gminie – w instytucji realizującej świadczenia rodzinne, np. w MOPS. Potrzebne dokumenty to:

 • akt urodzenia dziecka,
 • własny dowód osobisty.

Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce MOPS. Można go wydrukować ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Znajduje się w formie załącznika do rozporządzenia. By nie musieli Państwo go specjalnie szukać, udostępniamy go poniżej:

Ikona PDFWniosek (o kosiniakowie) o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf

Druk wniosku o kosiniakowe - SR 7Kosiniakowe, w przeciwieństwie do becikowego, nie jest zależne od kryterium dochodowego, stąd przy składaniu wniosku, nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodach.

Wniosek może być złożony nawet w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, wtedy świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Natomiast jeśli matka dziecka złoży wniosek po upływie 3 miesięcy, to wypłata nastąpi tylko od dnia złożenia tego wniosku.

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje w przypadku, gdy osoby uprawnione, wymienione w ustawie:

 • otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie,
 • nie sprawują opieki nad dzieckiem w związku z zatrudnieniem,
 • osobom zatrudnionym za granicą, jeśli otrzymują tam świadczenie o podobnym charakterze.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci,
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Jeżeli szukasz informacji nt. świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dziecka niepełnosprawnego – kliknij w link.

Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych

W sytuacji urodzenia dziecka przez matkę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez matkę zasiłku dla bezrobotnych, po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy.

Przeczytaj też: Fundusz alimentacyjny – kryterium dochodowe – ustawa – wniosek

Kosiniakowe a 500+

Fakt otrzymywania świadczenia rodzicielskiego zwanego kosiniakowym nie wyklucza możliwości otrzymywania świadczenia z programu Rodzina 500+ (Sprawdź pożyczki na 500+!). W przypadku zbiegu uprawnień do kilku świadczeń typu: dodatek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy i kosiniakowwe – przysługuje jedno z tych świadczeń, wybrane przez osobę uprawnioną.

Czy komornik może zabrać świadczenie?

Podobnie jak wszystkie inne świadczenia na dzieci – Rodzina 500+, zapomoga jednorazowa tzw. becikowe, Wyprawka 300+, czy alimenty, tzw. „kosiniakowe” jest wolne od egzekucji i zajęć komorniczych. Może się zdarzyć i otrzymujemy często sygnały o tym, że komornik sądowy zajął środki pochodzące z tego tytułu. Jednak wynika to z faktu, że była to kwota znajdująca się aktualnie na koncie dłużnika. Można w takiej sytuacji złożyć zażalenie na tę decyzję i działanie komornika.

Przeczytaj też: Chwilówka bez weryfikacji baz BIK i KRD, ERIF?

Jak wypełnić wniosek online o kosiniakowe?

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. We wstępie podajemy dane i adres organu, do którego składamy wniosek.

 1. Część I zawiera dane wnioskodawcy i dane dzieci: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Na kolejnej stronie wypełniamy informacje nt. pociechy – imię i nazwisko, jego numer PESEL, datę urodzin. Wolnych jest aż 5 pól. Podejrzewamy, że nie będzie problemu, by dopisać 6 osobę lub złożyć kolejny druk w przypadku urodzenia 6-raczków ?.
 2. Część II wniosku to pouczenia dotyczące uprawnienia do otrzymywania świadczenia i oświadczenie wnioskodawcy służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Źródła:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej,
 2. Strona www Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powyższe informacje były pomocne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

4.3/5 - (15 votes)