Becikowe to jednorazowa zapomoga rodzinna, która przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jego kwota wynosi 1000 złotych i od 2006 roku, gdy zaczęto ją wypłacać nie była zmieniana. Początkowo świadczenie było powszechne. Jednak w 2013 roku wprowadzono kryterium dochodowe. Ile ono teraz wynosi? Jaki jest druk wniosku o becikowe i jak go należy wypełnić?

Becikowe to jedno z najbardziej podstawowych świadczeń znanych w historii III RP. Zostało wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2220, z późniejszymi zmianami. Prawo to pozwalało na uchwalanie becikowego przez samorządy. Powszechnie wprowadzono je dopiero za rządów koalicji PiS, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Jego uchwalenie było warunkiem LPR dla poparcia rządu.

Czy istnieje kryterium dochodowe do przyznania becikowego w roku 2022?

Zasady przyznawania becikowego w 2022 roku nie uległy zmianie. Kryterium dochodowe istnieje i oznacza, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 1922 zł netto.

Aby obliczyć dochód do becikowego, należy dochód uzyskany w poprzednim roku podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę członków rodziny, włączając w to także narodzone dziecko. Osoby bez dokumentu zawarcia ślubu podają dochody obydwojga konkubentów.wniosek o becikowe - SR-2

Jeśli sytuacja finansowa rodziny uległa pogorszeniu np. przez utratę pracy jednego z małżonków, należy o tym poinformować urzędników rozpatrujących wniosek.  Wtedy becikowe zostaje przyznane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny.

Przy niskich dochodach rodziny, gdy wpływy na jedną osobę nie przekraczają 674 zł lub 764 zł – w przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne, oprócz becikowego można ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Są one przyznawane w oparciu o sytuację materialną w jakiej rodzina się znajduje.

Wniosek o becikowe – druk online

Wniosek o przyznanie świadczenia ma sygnaturę SR-2 i nosi długą nazwę: „Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka„. Można go znaleźć pod adresem MRiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe. Na wskazanej podstronie znajdziemy 4 ważne pliki:

 • właściwy wniosek o becikowe,
 • załącznik do wniosku o ustalenie  prawa do jednorazowej zapomogi (ostatnia aktualizacja z 16.06.2020 r.),
 • wzór oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny za poprzedni rok,
 • wzór oświadczenia wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członka rodziny (ma to znaczenie tylko dla osób, które osiągają przychody z rolnictwa.

Dokumenty do becikowego

Dziecko na ławce z książką i pełne radościDo wypełnienia wniosku przydadzą się:

 • dokumenty i dane personalne wszystkich członków rodziny – ojca, matki i dzieci,
 • zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka w czasie ciąży była pod opieką lekarską,
 • zaświadczenia o dochodach rodziców.

Becikowe podobne jak świadczenie rodzinne nie podlega opodatkowaniu ani zajęciu przez komornika sądowego.

Warunki do otrzymania świadczenia

Istotnym warunkiem otrzymania becikowego jest pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenia odnośnie opieki medycznej może wydać lekarz lub położna.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia wskazana opieka medyczna to świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą w ramach:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznych świadczeń – np. ambulatoryjnych,
 • leczenia w szpitalu.

Wyżej wymienione świadczenia powinny być udzielane przyszłej matce przynajmniej 1 raz w każdym 3-mestrze ciąży.

Wonga banner - 750

Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o zapomogę?

Wniosek o wypłatę becikowego powinien być złożony w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Każda gmina określa instytucję, w której należy złożyć dokumenty. Może to być na przykład urząd miasta i gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w ciągu 1 roku.

W przypadku opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka, a także w przypadku rodziców adopcyjnych, potrzebne dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym dziecko zostało przysposobione lub objęte opieką.

Ile się czeka na becikowe?

Decyzja o przyznaniu zapomogi powinna być wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów. Zwykle rodzice otrzymują becikowe w terminie przed upływem miesiąca, w którym złożyli wniosek o jego przyznanie. Jednak wtedy taki wniosek powinien być złożony do 10. dnia rozpatrywanego miesiąca.

Może się okazać, że brak pewnych dokumentów, tj. zaświadczenia o dochodach lub inne błędy formalne, mogą sprawić, że urzędnicy skontaktują się z Państwem w celu wypełnienia braków. Może to wydłużyć proces wypłacania pieniędzy.

Nie istnieje konkretny termin, w którym urząd musi wypłacić rodzinie zapomogę. W zależności od specyfiki urzędu, becikowe może być wypłacone w następujący sposób:

 • w kasie urzędu,
 • przekazem pocztowym,
 • na podane konto bankowe.

W przypadku decyzji odmownej można się od odwołać w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który taką decyzję odmowną wydał. Jest to prawo każdego zainteresowanego i nic nie kosztuje.

Sprawdź oferty pożyczek na 500+ i alimenty – aktualny ranking!

Kiedy becikowe nie przysługuje?

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli podobne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka zostało przyznane za granicą. Przepisu tego nie stosuje się, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzypaństwowe stanowią inaczej.

Dodatkowo, w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko wymagane jest ustalenie alimentów od drugiego rodzica przez sąd.młoda matka - dziecko - becikowe - jednorazowa zapomoga

Wyjątek stanowią tu następujące sytuacje losowe:

 • rodzice lub jedno z nich nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieustalony,
 • sprawa sądowa o alimenty została oddalona,
 • sąd nie przyznał alimentów i zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • nad dzieckiem przyznana jest sądownie opieka naprzemienna.

Becikowe otrzymują także przebywający w Polsce cudzoziemcy, tj. mieszkańcy Unii Europejskiej oraz z krajów spoza UE, które mają podpisane stosowne umowy z Polską. Uprawnieni są także obywatele innych państw, posiadający kartę pobytu z wpisem o dostępie do rynku pracy.

Gminne becikowe

Niektóre gminy zależnie od lokalnych możliwości finansowych przyznają dodatkowe świadczenie, zwane gminnym becikowym, które waha się od 300zł do 4000 zł. Kryteria przyznawania ustala dana gmina i może zależeć od okresu zamieszkiwania rodziców dziecka w danej gminie.

Ile kosztuje wychowanie dziecka?

Według badań koszty utrzymania dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia wynoszą średnio, po 2000 roku od 200 do 225 tysięcy złotych. Kwota ta zawiera koszty takie jak:

 • odzież – ubrania, buty,
 • wyżywienie,
 • leczenie i suplementacja,
 • edukacja – szkoła, dodatkowe kursy, nauka języków.
 • rozrywka – wakacje, komputery, kino i inne zabawy

Oczywiście jak to z wartościami uśrednionymi i „statystycznymi Polakami” bywa – nie istnieją. Oznacza to, że część pociech jest totalnie niedofinansowanych. Część z nich jest przecież półsierotami lub posiada biednych rodziców. Inne z kolei mogą liczyć na duże wsparcie od rodziny w edukacji, są wysyłane na coroczne wakacje i mają zawsze najnowsze komputery.

Na szczęście żyjemy w państwie, które od paru lat stara się zasypywać różnice w poziomie życia młodych Polaków. Dzięki uruchomieniu programów typu Rodzina 500 plus, świadczenie rodzicielskie tzw. kosiniakowe lub Wyprawka 300+ udało się wyciągnąć dziesiątki tysięcy dzieci ze skrajnego ubóstwa. DarmoPożyczka.pl bierze na siebie odpowiedzialność opisywania świadczeń funkcjonujących w naszym kraju i wyjaśniania jak należy składać wnioski o nie.

4.1/5 - (12 votes)