Polityka socjalna państwa polskiego zakłada również pomoc dla niepełnosprawnych. Jednym z ostatnio wprowadzonych instrumentów jest popularnie zwane 500 plus dla niepełnosprawnych. Zakłada ono wsparcie dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy. Jakie dokładnie są kryteria, uprawniające do wypłaty i kiedy ona nastąpi? Co wlicza się do dochodu? Jaki złożyć wniosek i gdzie? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Wysokość świadczenia wynosi co do zasady 500 złotych miesięcznie, czyli tyle samo, co w programie Rodzina 500 plus dla każdego dziecka. Istnieje jednak kryterium dochodowe, które może obniżyć jego wysokość. O tym w dalszej części tekstu.

500 plus – świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych – czym jest?

Niepełnosprawna kobieta na wózku inwalidzkim - wsparcie finansoweŚwiadczenie dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa, nosi nazwę „świadczenia uzupełniającego w kwocie do 500 zł jest wypłacanego z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. Zostało ono uchwalone w lato 2019 (Ustawa z dnia 31. lipca 2019 r. Dz. U. 2019 poz. 1622) i jest wypłacane od jesieni tego roku.

Kiedy 500 będzie wynosić mniej?

Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowych ze środków publicznych nie może przekroczyć, z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków – 1700 zł. W przypadku pobierania emerytury, renty socjalnej lub innego świadczenia ze środków publicznych, przekraczającego 1200 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1700 zł i sumaryczną kwotą otrzymywanych świadczeń.

Do ustalania kwoty 1700 złotych nie jest brana pod uwagę renta rodzinna przyznawane dziecku, które stało się niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki do 25 roku życia.

500 plus dla niepełnosprawnych a praca

Świadczenie mogą otrzymywać także pracujący dorośli niepełnosprawni, niezdolni do samodzielnej egzystencji, pod warunkiem, że kwota osiąganego wynagrodzenia nie przekracza powyższej kwoty. Do dochodu wlicza się także dochód z najmu.

Uwaga! Świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej. Jeżeli komornik sądowy zająłby je na Państwa koncie – można je odzyskać!

500+ dla niepełnosprawnych – dla kogo? Podstawowe warunki

Osoby uprawnione do otrzymywania pieniędzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • brak uprawnienia do emerytury, renty lub świadczenia z zagranicznej instytucji lub w przypadku otrzymywania któregoś z nich, ich wartość nie przekracza 1700 zł brutto,
 • miejsce zamieszkania w Polsce,
 • polskie obywatelstwo lub prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt w naszym kraju.

Przeczytaj też: Więzienie za alimenty – długi alimentacyjne 2021 – kiedy dłużnik idzie do więzienia?

Jak złożyć wniosek ESUN? Dokumenty

Wniosek ESUN o świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnychWniosek składamy na druku ESUN, który można pobrać ze strony ZUS pod tym adresem: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji.

Można go złożyć na 3 możliwe sposoby:

 • w każdej placówce ZUS,
 • drogą tradycyjnej poczty,
 • elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS.

Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo wciąż aktualne orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przed 1. września 1997 roku przez komisję lekarską do spraw i zatrudnienia,
 • dokument potwierdzający prawo do emerytury, renty zagranicznej, jeżeli dotyczy to Państwa.

W przypadku nieposiadania aktualnego orzeczenia (nigdy lub po upłynięciu jego ważności), do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku oraz możliwie najszerszą dokumentacją medyczną, tj. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Decyzja, data wypłaty świadczenia i odwołanie

ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu świadczenia w ciągu 30 dni. Pierwszym miesiącem wypłaty będzie miesiąc spełnienia wszystkich kryteriów i złożenia wniosku. Oznacza to, że nie otrzymuje się świadczenia wstecz.

Wnioskujący ma prawo w ciągu 30 dni odwołać się od decyzji negatywnej dotyczącej przyznania świadczenia lub ustalenia jego wysokości. Procedura odwołania zakłada wysłanie pisma do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania wnioskującego – sądu okręgowego (z wydziałem pracy i ubezpieczeń społecznych).

Przeczytaj też: Zasiłek pogrzebowy 2021 z ZUS i KRUS – dla kogo, ile wynosi, jaki wniosek złożyć?

Świadczenie a zmiana sytuacji beneficjenta – obowiązek informowania urzędu

Niepełnosprawny otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do informowania ZUS-u nt. zmiany statusu czynników, o których była mowa powyżej. Urząd powinien wiedzieć od beneficjenta o:

 • uzyskaniu prawa do każdego świadczenia pieniężnego ze środków publicznych (w tym emerytury lub renty czy to od ZUS-u, czy od KRUS) i jednoczesnym jego pobieraniu,
 • podwyższeniu kwoty otrzymywanych świadczeń wypłacanych przez innych podmiot publiczny niż ZUS (informacja o tych, za które odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych są aktualizowane dla celów świadczenia uzupełniającego),
 • tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności (wyłączając odbywanie kary na wolności w systemie dozoru z tzw. „opaską”, „obrączką”).

Sprawdź, czy są możliwe pożyczki na 500+, alimenty i inne świadczenia – ranking!

500 zł z PERON – kto może je otrzymać?

Program PERON to pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Program został uruchomiony w związku z epidemią Covid-19 w Polsce. Od 10.04.2020 roku ramach programu pomocowego PERON osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł.

4.1/5 - (12 votes)